Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Informacje ogólneKontaktAktualności
Informacje ogólne
Informacje ogólneKontakt
Informacje ogólneKontakt
Informacje ogólneKontakt
Informacje ogólneKontakt

Informacje ogólne

Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Rolniczego ma za zadanie szerzyć i propagować wartości kulturalne w środowisku akademickim. Rozumie się przez to inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych mających wymiar wartości estetycznych, których zadaniem jest uwrażliwienie młodych ludzi na świat kultury oraz wzbudzanie potrzeby zaangażowania się w środowisko akademickie a także ich promocję.

Centrum prowadzi działalność kulturalną artystyczną i oświatową na rzecz studentów i pracowników Uczelni, w której to w skład wchodzą:

 • Chór Uniwersytetu Rolniczego,

 • Studencki Zespół Góralski „Skalni”

 • Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hagard"

 • Klub Akademicki „Arka”

 • Klub „Buda”

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Do sztandarowych zadań Centrum Kultury Studenckiej należy animowanie życia kulturalnego na Uczelni oraz wspieranie różnego rodzaju inicjatyw w zakresie kultury studenckiej. Do najważniejszych z nich m.in. należy wymienić:

 1. Prowadzenie wszelkich form działalności w dziedzinie kultury i sztuki,

 2. CKS jako jednostka inicjująca imprezy kulturalne z całego Krakowa a nawet małopolski,

 3. Organizowanie imprez promocyjnych poza terenem Miasta Krakowa w wybranych regionach, ośrodkach kulturalnych,

 4. CKS jako miejsce integrujące organizacje pozarządowe o charakterze kulturalnym,

 5. Inicjowanie propagowanie turystyki kulturowej pod szyldem UR,

 6. Organizowanie cyklicznych targów i festiwali,

 7. Prowadzenie własnych grup artystycznych, teatralnych, filmowych,

 8. Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność akademicką w Krakowie,

 9. Prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych,

 10. Popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzinach sztuki,

 11. Prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej,

 12. Współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych,

 13. Nawiązanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej,

 14. Ochrona dóbr kultury i tradycji.

 15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 16. Promocja problematyki zdrowotnej,

 17. Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie dostępu do kultury, edukacji i sportu,

 18. Działalność charytatywna,

 19. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów UR w szczególności poprzez organizację szkoleń,

 20. Wspomaganie inicjatyw ogólnospołecznych i środowiskowych, zmierzających do integracji społeczności lokalnych na terenie kraju,

 21. Promocja idei wolontariatu,

 22. Wspieranie inicjatyw popularyzujących sztukę tworzonej przez uczniów szkół średnich, studentów i absolwentów w zakresie organizacji koncertów, festiwali przeglądów artystycznych, wystaw, plenerów, warsztatów, itp.

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45